இன்றைக்கு புழக்கத்தில் இருந்து வரும் “கரன்சி” அதாவது “பணம்” ஆரம்பகாலத்திலிருந்து பல வகையில் உருமாறிக் கொண்டே வருகின்றது. பொருளுக்குப் பொருள்