பங்குகள் மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டு போன்றவற்றில் முதலீடு செய்வது குறித்த திட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு SEBI-ல் பதிவு செய்துள்ள தொழில்